Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy i Miasta Rychwał

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Adaptacja i wyposażenie pomieszczenia w budynku Hali widowiskowo-sportowej w Rychwale na potrzeby sali kinowej

Przetarg nieograniczony p.n. Adaptacja i wyposażenie pomieszczenia w budynku Hali widowiskowo-sportowej w Rychwale na potrzeby sali kinowej o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579)

 

 

 

 

 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w przetargu nieograniczonego p.n. „Adaptacja i wyposażenie pomieszczenia w budynku Hali widowiskowo-sportowej w Rychwale na potrzeby sali kinowej”

 

 

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Rychwale działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) wyjaśniania treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego p.n. „Adaptacja i wyposażenie pomieszczenia w budynku Hali widowiskowo-sportowej w Rychwale na potrzeby sali kinowej”:

 

PYTANIE 1 

Szkielet ścian działowych w projekcie jest drewniany, a w przedmiarze robót jest metalowy. Z jakich materiałów ma być wykonany szkielet ścian?

WYJAŚNIENIE

Ściany działowe należy wykonać z konstrukcji metalowej.

 

PYTANIE 2

W projekcie jest montaż rolet zewnętrznych, a w przedmiarze robót tego nie ma. Czy rolety zewnętrzna powinny być zamontowana czy nie?

WYJAŚNIENIE

Przedmiot umowy nie obejmuje montażu rolet zewnętrznych.

 

PYTANIE 3

W projekcie jest montaż nowego kaloryfera w sali kinowej, a w przedmiarze robót oraz na rysunku nie jest uwzględniony. Czy nowy kaloryfer ma być zamontowany? Proszę o informację gdzie ma się znajdować i jakie ma mieć parametry.

WYJAŚNIENIE

W pomieszczeniu sali kinowej należy zamontować grzejnik płytowy 22KV/600/1400,  z wbudowanymi zaworami grzejnikowymi. Koszt montażu grzejnika należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym.

 

 

 

PYTANIE 4

W projekcie jest wykonanie tynku na suficie tzw. baranka lub pomalowanie farbą wewnętrzną, jednak nie jest to ujęte w przedmiarze robót. Proszę o informacje, które rozwiązanie ma być zastosowane.

WYJAŚNIENIE

Na suficie należy wykonać tynk tzw. baranek. Koszt wykonanie tynku należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym.

 

PYTANIE 5

Czy projekt przewiduje wykonanie wentylacji pomieszczenia sali kinowej.

WYJAŚNIENIE

W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać wentylację mechaniczną poprzez montaż urządzenia klimatyzacji oraz grawitacyjną poprzez włączenie się do przewodu grawitacyjnego w ścianie miedzy pomieszczeniem baru a salą sportową. Koszt wykonanie wentylacji grawitacyjnej należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym.

 

 

 

 

 

Rychwał, 19 października 2017 r.

D.222.1.2017

 

 

 

 

dot. postępowania nr D.222.1.2017 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n. „Adaptacja i wyposażenie pomieszczenia w budynku Hali widowiskowo-sportowej w Rychwale na potrzeby sali kinowej”

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

 

 

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Rychwale działając na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego p.n. „Adaptacja i wyposażenie pomieszczenia w budynku Hali widowiskowo-sportowej w Rychwale na potrzeby sali kinowej” i przedłuża termin składania i otwarcia ofert do 3 listopada 2017 r. , do godziny 9:30:

 

1.    W Rozdziele XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT I OTWARCIA OFERT, zmienia się treść ust. 1-3, które otrzymują brzmienie:

„1. Pisemną ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, na adres:

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Rychwale

ul. Tuliszkowska 1, 62-570 Rychwał

w terminie do 3 listopada 2017 r. do godziny 09:30.

2. Koperta powinna być zaadresowana w następujący sposób:

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Rychwale

ul. Tuliszkowska 1, 62-570 Rychwał

oraz oznakowana napisem:

„Oferta w trybie przetargu nieograniczonego na Adaptację i wyposażenie pomieszczenia w budynku Hali widowiskowo-sportowej w Rychwale na potrzeby sali kinowej. Nie otwierać przed godziną 10:00 3 listopada 2017 r. – D.222.1.2017”

Ponadto winna być opatrzona nazwą oraz dokładnym adresem Wykonawcy.

3. Otwarcie złożonych ofert nastąpi 3 listopada 2017 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Tuliszkowskiej 1, 62-570 Rychwał, w pomieszczeniu czytelni, I piętro. Otwarcie ofert jest jawne.”

 

 

Ponadto informujemy, że Zamawiający pomyłkowo zamieścił na stronie internetowej postępowania niewłaściwy plik o nazwie: „SIWZ Adaptacja i wyposażenie pomieszczenia w budynku Hali widowiskowo-sportowej w Rychwale na potrzeby sali kinowej”, który powinien zawierać kompletną Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia. Na stronie internetowej postępowania w dniu 19 października 2017 r. umieszczono właściwy plik o nazwie: „SIWZ Adaptacja i wyposażenie pomieszczenia w budynku Hali widowiskowo-sportowej w Rychwale na potrzeby sali kinowej – KOMPLETNY” i usunięto niewłaściwy plik.

 

 

 

 

 

Rychwał:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 602027 
Data: 13/10/2017 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Rychwale, Krajowy numer identyfikacyjny 97190400000, ul. ul. Tuliszkowska  1, 62-570   Rychwał, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 63 248 10 24, e-mail bibliotekarychwal@poczta.onet.pl, faks 63 248 10 55. 
Adres strony internetowej (url): 
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić: 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV. 
Punkt: 6.2) 
W ogłoszeniu jest: Data: 2017-10-30, godzina: 09:30, 
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2017-11-03, godzina: 09:30, 

 

Załączniki

informacja z otwarcia ofert (429.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 19.10.2017 (111kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o zamówieniu (221.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ Adaptacja i wyposażenie pomieszczenia w budynku Hali widowiskowo-sportowej w Rychwale na potrzeby sali kinowej KOMPLETNY (921kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wyjaśnienie treści SIWZ 24.10.2017 r. (533.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załacznik nr 4 Budowlana rys. 1 (799.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załacznik nr 4 Budowlana rys. 2 (611.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załacznik nr 4 Elektryczna rys. 1 (742.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załacznik nr 4 Elektryczna rys. 2 (174.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załacznik nr 4 Projekt budowlany (5.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załacznik nr 4 Przedmiar robót b.budowlana (599.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załacznik nr 4 Przedmiar robót b.elektryczna (248.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".